Aanmelding

Kinderen en (jong)volwassenen kunnen bij psychische problemen worden aangemeld voor onderzoek en behandeling in de vorm van Basis Generalistische GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ).
Sinds 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ wordt de voormalige eerstelijnspsychologische zorg behandeld: de behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek. De behandeling binnen de Basis GGZ is verdeeld is drie productgroepen: kortdurend, middellang en intensief. Binnen de Specialistische GGZ worden meer complexe klachten behandeld, clienten met zwaardere psychische problemen, zoals psychische of psychiatrische stoornissen.

 

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?
- ADHD,
- autisme,
- angst,
- stemmingsklachten (somberheid),
- posttraumatische beelden,
- gedragsproblemen,
- tics,
- problemen in relaties/vriendschappen
- psycho-somatische klachten als buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid e.d.
- slaapproblemen,
- rouwverwerking,
- ouder-kind relatieproblemen /opvoedingsproblemen
- leerproblemen.

 

Hoe kunt u aanmelden
U kunt u/uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. De button naar de link voor het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina. Na ontvangst zult u hierop binnen enkele dagen een reactie van ons ontvangen. Voor een aanmelding is tevens een verwijsbrief van uw huisarts of kinderarts noodzakelijk. De criteria waaraan een verwijsbrief moet voldoen vindt u hieronder.
Een geldige verwijzing bevat
- Naam, functie, adres, AGB code verwijzer
- Naam, adres van onze praktijk
- Vermelding Specialistische GGZ of Basis Generalistische GGZ
- Naam, adres, BSN, geboortedatum en inschrijfnummer zorgverzekering van de client.
- Korte beschrijving van de klacht/ aard van de aandoening.
- Benoemen (vermoedelijke) DSM stoornis
- Benoemen dat het psychisch beeld; complexiteit, mate van invloed op het persoonlijk functioneren, functioneren in het gezin, op school/werk e.d. en/of risicovol gezien suicidaliteit, agressie e.d.
- De verwijsbrief dient door de verwijzer ondertekend te zijn
- Een verwijsbrief is maar zes maanden geldig. Het behandeltraject kan pas beginnen wanneer wij als zorgaanbieder een geldige verwijsbrief hebben ontvangen.

Mocht er verslaglegging zijn na aanleiding van eventueel eerder verricht onderzoek en/of behandeling dan ontvangen wij hier graag een kopie van. U kunt deze meenemen naar het eerste intakegesprek.

Na ontvangst van bovengenoemde gegevens zullen wij samen met u een indicatie aanvragen bij uw gemeente.


Klik hier voor de aanmelding

 

Kosten en vergoedingen

De kosten van de hulpverlening tot 18 jaar worden vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente, mits de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente waar uw kind volgens de burgerlijke stand woont en ingeschreven is. Wij hebben contracten met o.a. de gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen, Berkelland en Bronckhorst. De kosten van de hulpverlening van (jong)volwassenen vanaf 18 jaar vallen onder het zorgverzekeringsstelsel en gelden bepalingen en vergoedingen zoals door zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Voor 2018 heeft de praktijk hiervoor een contract afgesloten met: Menzis en Zilverenkruis. Bij gecontracteerde zorg is er een verwijzing van de huisarts nodig of bij clienten onder de 18 jaar een indicatie voor jeugdhulp. Bij ongecontracteerde zorg (onverzekerde prestatie) is het tarief 95,- per sessie van 45 minuten. Deze kosten zijn voor eigen rekening, er is geen verwijzingsregelement van toepassing.

Kosten en nota`s van psychologisch onderzoek en behandeling worden vastgesteld binnen de zogenaamde DBC (diagnose-behandel combinatie) systematiek, wat wettelijk verplicht is gesteld. Met andere woorden een psychotherapeut is verplicht op deze wijze te declareren. Dit houdt in dat alle tijd die aan een client wordt besteed moet worden verantwoord en bij elkaar opgeteld. het gaat dan om gesprekken met clienten, maar ook om bijvoorbeeld activiteiten rondom een aanmelding, bestuderen van ingekomen informatie, voorbereidingstijd sessie, verslaglegging, multidisciplinair overleg, extern overleg met bijvoorbeeld scholen, e-mails, telefonisch contact, etc. Een jaar na start van de DBC, of eerder als de behandeling binnen die tijd is afgerond, wordt de totaal bestede tijd van het traject gekoppeld aan vast (NZA) tarieven. Hierbij worden tijdsvlakken gehanteerd. Voor de bijbehorende Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) tarieven verwijzen wij u graag naar de volgende link: NZA tarieven

 

Crisis

De Praktijk kan geen 24-uurs bereikbaarheid bieden. Dit heeft als consequentie dat clienten die deze vorm van hulp nodig hebben zich beter kunnen aanmelden bij een van de regionale GGZ instellingen.

 

Vertrouwenspersoon en klachtencommissie

Als u of uw kind iets wil bespreken, maar dit niet kwijt kan bij de behandelaars, kan hij of zij contact opnemen met de patientvertrouwenspersoon. Heeft u klachten over de behandeling, praat dan eerst met de betreffende medewerker of een andere betrokkene. U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen kenbaar te maken. daar zullen wij respectvol mee omgaan. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De patientvertrouwenspersoon en klachtencommissie verlopen via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Zie voor meer informatie de website www.lvvp.info Lees meer over de klachtenregeling of bekijk het uitgebreide klachtenreglement.

 

Klanttevredenheid- en effectmeting

Tijdens de behandeling worden de clienten periodiek bevraagd met gestandaardiseerde vragenlijsten over hun klachten en functioneren. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze terugkoppeling van gegevens biedt de behandelaar en client inzicht in wat de behandeling heeft opgeleverd en in eventuele wenselijke aanpassingen. In 2017 wordt door de overheid het 'rommen' verplicht gesteld. Wij streven binnen de praktijk naar een hoge klanttevredenheid. Aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd om een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Zowel voor de ROM als voor de klanttevredenheidsonderzoek werken we via de organisatie Telepsy. Per e-mail zal de client worden benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen.

 

Privacy Policy (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt voor meer openheid over wat we met uw gegevens doen. Voor een goede hulpverlening zijn persoonsgegevens onmisbaar. Praktijk voor Kind en Gezin respecteert de privacy van al haar cliënten en zal er alles aan doen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Voor de privacy van de clientgegevens hanteren wij de wettelijke normen. Informatie over de lopende behandeling wordt opgeslagen in het digitale dossier. De gegevens zijn goed beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van de praktijk. De huisarts wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek, behandelplan en ook bij afsluiting van de behandeling ontvangt uw huisarts bericht, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. In verband met de DBC-declaratiesystematiek zijn wij wettelijk verplicht de diagnostische classificatie en de aard van de behandeling. De bewaartermijn van de medische gegevens van uw kind is 15 jaar, hierna wordt het dossier vernietigd.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over u, denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, betrokken hulpverleners, etc.

 

We verzamelen uw gegevens alleen voor duidelijke doelen

Het belangrijkste doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, is het uitvoering geven aan en invulling geven van de hulpvraag, behandeling en diagnostiek en de communicatie over de (diagnostische) behandeling. Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor administratieve doeleinden.

Praktijk voor Kind en Gezin vraagt de volgende persoonsgegevens aan u:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- BSN nummer + nummer identiteitsbewijs

- Naam en gegevens van huisarts en/of andere verwijzers

- Naam van betrokken hulpverleners

- Gegevens van naastbetrokkenen

- Informatie van eventuele voorgaande hulpverlening

 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kind en Gezin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna is het nog 15 jaar opgeslagen in het rapportagesysteem van Axians en het rapportagesysteem van Praktijk voor Kind en Gezin volgens wettelijke normen waarna het verwijderd wordt.

- Informatie uit het digitale dossier is door cliënten tijdens de 15 jaar op te vragen.

- Praktijk voor Kind en Gezin deelt geen informatie met derden. Wel is er zo nodig communicatie en overleg met huisarts/verwijzer. Verder worden gegevens van cliënten niet zonder toestemming verstrekt aan anderen. Wanneer de betrokken cliënt toestemming geeft aan Praktijk voor Kind en Gezin om informatie te verstrekken, kunnen derden informatie opvragen.

Wanneer Praktijk voor Kind en Gezin geen zorg kan leveren vanwege afwezigheid door vakantie, ziekte of anderszins kan eventueel een vervanger gemachtigd worden om ook bovenstaande persoonsgegevens in te kunnen zien om de juiste zorg te kunnen leveren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vervangers/onderaannemers

Persoonsgegevens van eventuele onderaannemers worden door Praktijk voor Kind en Gezin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling, uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst onderaannemerschap en/of (verwerkers)overeenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk voor Kind en Gezin de volgende persoonsgegevens van de vervanger/onderaannemer vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, AGB code of ander registratienummer. De persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kind en Gezin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in het rapportagesysteem Axians en het rapportagesysteem van Praktijk voor Kind en Gezin voor de duur van 15 jaar.

 

Cookies

Praktijk voor Kind en Gezin gebruikt alleen noodzakelijke technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Verstrekking informatie aan derden

De gegevens die u geeft kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor: rapportagesysteem en declaratiesysteem, het verzorgen van de (financiële) administratie en de financier ontvangt informatie over de inhoud van de zorg voor zover dat noodzakelijk is voor de vergoeding van de declaratie.

 

Bewaartermijn

Praktijk voor Kind en Gezin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw (persoons)gegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. Een reactie op uw verzoek volgt zo snel mogelijk, maar in principe binnen vier weken.

 

Klacht indienen

Praktijk voor Kind en Gezin wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl

Het wordt wel op prijs gesteld als u een eventuele klacht eerst met ons bespreekt.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd, wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij ondernemen direct actie, mocht er toch iets misgaan. Als dit nodig is, melden we dit aan de nationale toezichthouder en aan u.

 

Disclaimer

Praktijk voor Kind en Gezin heeft de informatie die u op deze website vindt met zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Praktijk voor Kind en Gezin verstrekt op de website alleen informatie over eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen. De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door ons worden onderhouden, wij aanvaren geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. U kunt er van op aan dat Praktijk voor Kind en Gezin alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

 

 

 

 

 

 

­